Новини Центру

МАТЕРІАЛИ І ТЕЗИ КОНФЕРЕНЦІЙ

 1. Чапля Є.Я., Чернуха О.Ю., Гера Б.В. Дослідження статистично усередненої концентрації домішкових частинок у шарі з випадково розташованою внутрішньою смугою // Тези доповідей ІІ Всеукраїнської науково-практичної конф. «Системний аналіз. Інформатика. Управління (САІУ-2011)» (Запоріжжя, 10-11 березня 2011 р.). – Запоріжжя: В-во Класичного приватного університету, 2011. – С. 231-233.
 2. Чапля Є.Я., Чернуха О.Ю., Васьо Н.О. Математичне моделювання потоків маси у випадково неоднорідних тілах // Тези доповідей ІІ Все-української науково-практичної конф. «Системний аналіз. Інформатика. Управління (САІУ-2011)» (Запоріжжя, 10-11 березня 2011 р.). – Запоріжжя: В-во Класичного приватного університету, 2011. – С. 229-231.
 3. Білущак Ю.І., Гончарук В.Є., Чернуха О.Ю. Моделювання випадкового поля концентрації мігруючої речовини у двофазному півпросторі з експоненціальним розподілом включень // Міжнародна науково-технічна конференція SAIT 2011 (Київ, 23 – 28 травня 2011 р.) Київ: ННК “ІПСА” НТУУ “КПІ”. С. 55.
 4. Чапля Є.Я., Чернуха О.Ю., Васьо Н.О. Моделювання дифузійних потоків домішки в тілах випадкової структури // Матеріали 13-ї міжнар. науково-технічної конф. SAIT «Системний аналіз та ін формаційні технології» (23-28 травня 2011р., Київ). – К.:ННК «ІПСА» НУТУ «КПІ», 2011. – C. 173 (544c.).
 5. Гончарук В.Є., Дмитрук В.А., Чернуха В.А. Математичне моделювання стаціонарних процесів конвекції-дифузії у регулярних структурах за мішаних граничних умов // Праці 10-го міжнар. симпозіуму українських інженерів-механіків у Львові (МСУІМЕЛ-10). – Львів, 2011. – С. 140-142. (399c.).
 6. Гера Б.В., Чернуха О.Ю., Білущак Ю.І. Дослідження випадкових полів концентрації домішки у шаруватих тілах за рівномірного та експоненціального розподілів включень // Десятий міжнародний симпозіуму українських інженерів-механіків у Львові. – (Львів, 25-27 травня 2011 р.): В-во Кінпатрі ЛТД – 2011. – С.138–139.
 7. Чернуха О.Ю., Дмитрук В.А. Математичне моделювання стаціонарних процесів конвекції-дифузії в тілах періодичної структури // Тези доп. ІV-ої конф. молодих учених із сучасних проблем механіки і математики ім. акад. Я.С.Підстригача. – Львів: ІППММ ім.Я.С.Підст¬ригача НАН України, 2011. – С.59-60.
 8. Чернуха О.Ю., Білущак Ю.І. Математичне моделювання випадкового поля концентрації у двофазному півпросторі з ерлангівським розподілом включень // Конференція присвячена 210-річниці від дня народження Михайла Остроградського “Математичне моделювання та математична фізика” (Кременчук, 21-24 вересня 2011 р.). – Кременчук: В-во КрНУ ім. Михайла Остроградського. – С. 57-58
 9. Дмитрук В.А. Граничні випадки стаціонарних процесів конвективної дифузії в бінарних періодичних структурах // Матеріали 13-ї міжнар. науково-технічної конф. SAIT «Системний аналіз та інформаційні технології». – К.:ННК «ІПСА» НУТУ «КПІ», 2011. – C. 83 (544c.).
 10. Гончарук В.Є., Дмитрук В.А. Моделювання та дослідження процесів конвективного масоперенесення в горизонтально періодичних тілах // Тези доповідей ІІ Всеукраїнської науково-практичної конф. «Системний аналіз. Інформатика. Управління (САІУ-2011)». – Запоріжжя: Вид-во Класичного приватного університету, 2011. – С. 229-231.
 11. Гончарук В.Є., Дмитрук В.А. Математичне моделювання стаціонарної дифузії в регулярних структурах за періодичного характеру конвективних явищ // Матер. наук.-техн. конф. «Математичне моделювання та математична фізика». – Кременчук: Вид-во Кременчуцького нац. ун-ту ім. М.О.Острог¬радського, 2011. – С. 28-29.
 12. Білущак Ю. Процеси дифузії у випадково неоднорідному шаруватому півпросторі з експоненціальним розподілом включень // Тези доповідей ІІ Все-української науково-практичної конф. «Системний аналіз. Інформатика. Управління (САІУ-2011)» (Запоріжжя, 10-11 березня 2011 р.). – Запоріжжя: В-во Класичного приватного університету, 2011. – С. 34-36.
 13. Білущак Ю.І. Моделювання стохастичного поля концентрації у двофазному півпросторі з гама-розподілом включень // Тези доп. ІV-ої конф. молодих учених із сучасних проблем механіки і математики ім. акад. Я.С.Підстригача. – Львів: ІППММ ім.Я.С.Підст¬ригача НАН України, 2011. – С. 61-62.
 14. Бойко З. В. Вплив кривини поверхні на напружений стан порожнистого циліндра за врахування дисипативних ефектів // IV-та Конференція молодих учених із сучасних проблем механіки і математики ім. академіка Я. С. Підстригача: тези доповідей (Львів, 24-27 травня 2011 р). – Львів, 2011. – С. 43-44.
 15. Бурак Я., Бойко З. Поверхневі ефекти у пружному шарі за врахування дисипативних процесів // Десятий міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові (Львів, 25-27 травня 2011 р.): Праці. – Львів: КІНПАТРІ ЛТД. – 2011. – С. 129-130.
 16. Нагірний Т. С., Червінка К. А. Моделювання пружних властивостей тонких електропровідних неферомагнітних плівок // IV-та Конференція молодих учених із сучасних проблем механіки і математики ім. академіка Я. С. Підстригача: тези доповідей (Львів, 24-27 травня 2011 р). – Львів, 2011. – С. 63-64.
 17. Малачівський П. С. Чебишовське наближення з інтерполяційними умовами / П. С. Малачівський, Б. Р. Монцібович, Н. В. Данчак // Праці міжнародної молодіжної математичної школи “Питання оптимізації обчислень (ПОО-XXXVII)” Київ: Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України, 2011. С. 108-109.
 18. Малачівський П., Пізюр Я. Апроксимація функції та похідної гладким інтерполяційним сплайном / Петро Малачівський, Ярополк Пізюр // Міжнародна математична конференція ім. В. Я. Скоробагатька (19-23 вересня 2011, Дрогобич, Україна). До 40-річчя Західного наукового центру НАН України і МОНМС України. – Львів: – 2011. – С. 128.
 19. Гончарук В.Є., Качан С.І., Васійчук В.О., Мохняк С.М. Дипломне проектування як дзеркало становлення сучасного фахівця // Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика. Збірник наукових праць 10-ї Міжнародної науково-методичної конференції в двох томах. – Київ: Центр учбової літератури, 2011 р. – С. 178-182.
 20. Мокрий В.І., Гончарук В.Є. Моніторинг екологічних загроз біорізноманіттю МБР «Західне Полісся». // Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика. Збірник наукових праць 10-ї Міжнародної науково-методичної конференції в двох томах. – Київ: Центр учбової літератури, 2011 р. – С. 461-464.
 21. Гончарук В.Є., Качан С.І., Васійчук В.О., Мохняк С.М. Гідрометеорологічні явища на Львівщині 2008-2009 років: моніторинг, збитки, ліквідація наслідків // Безпечна життєдіяльність людства: Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції – Миколаїв: НУК, 2011. – С. 38-43.
 22. Грицина О. Постановка лінійних задач локально градієнтної теорії діелектриків у напруженнях // 10-й Міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові. Праці. Львів, 25-27 травня 2011 р. Львів: КІНПАТРІ ЛТД. — 2011. — 400 с. — С.142-144.
 23. Бурак Я.Й., Гайвась Б.І., Борецька І.Б. Вплив режиму сушіння на процеси тепломасоперенесення в пористому шарі //Міжнародна науково-технічна конференція SAIT 2011 (Київ, 23 – 28 травня 2011 р.) Київ: ННК “ІПСА” НТУУ “КПІ”. С.62.
 24. Бурак Я.Й., Гайвась Б.І. Математичне моделювання та дослідження процесів сушіння капілярно-пористих тіл // Десятий міжнародний симпозіуму українських інженерів-механіків у Львові. – (Львів, 25-27 травня 2011 р.): В-во Кінпатрі ЛТД – 2011. – С.130–132.
 25. Притула М.Г., Притула Н.М., Грынив О.Д., Хаецкий Ю.Б., Вечерик Р.Л., Галий П.П. Математическое моделирование процессов замещения буферного газа азотом в пластах – коллекторах газохранилищ // Матеріали науково-технічної конференції “Інформаційні системи і технології в енергетиці і житлово-комунальній сфері” Тези конференції. 1-6 жовтня 2011, Ялта. С. 23-24.
 26. Притула М.Г., Притула Н.М., Грынив О.Д., Боярин И. , Ямнич В.И., Вавричук П.Г., Дацюк А.В., Фролов В.А., Гладун С.В. Топливно –энергетические затраты на транспорт газа (результаты численных экспериментов) // Матеріали науково-технічної конференції “Інформаційні системи і технології в енергетиці і житлово-комунальній сфері” Тези конференції. 1-6 жовтня 2011, Ялта. С. 28-29.
 27. Савула Я.Г., Щербата Г.М., Щербатий М.,В. Застосування МСЕ до дослідження процесів гетеродифузного масоперенесення у двовимірній області. Аbstracts XVIII International conference Problems of Decision Making Under Uncertainties, Yalta. Ukraine, 2011. P 144-145.
 28. Савула Я.Г. Дослідження оцінювача похибки напружень в задачах теорії пружності / І. І. Дияк, Я. Г. Савула, Ю. О. Ящук // «Совре¬мен-ные проблемы математики и ее приложения в естественных науках и информационных технологиях». Тезисы докладов международной конференции, г. Харьков, 17-22 апреля 2011г. – Х.: Вировец А. П. «Апостроф», 2011. – С. 45-46.