Новини Центру

СТАТТІ

 1. Чапля Є.Я., Чернуха О.Ю., Дмитрук В.А. Математичне моделювання стаціонарних процесів конвективно-дифузійного масопереносу у бінарних періодичних структурах // Доповіді НАН України. – 2011. № 7. С. 46-51.
 2. Чапля Є.Я., Чернуха О.Ю., Білущак Ю.І. Контактно-крайова задача дифузії домішкових частинок у двофазній стохастично неоднорідній шаруватій смузі // Математичні методи і фізико-механічні поля. – 2011. – Т. 54, № 1. С. 79-90. (Journal of Mathematical Sciences).
 3. Чернуха О.Ю., Гончарук В.Є., Дмитрук В.А. Моделювання граничних випадків контактно-крайової задачі стаціонарної конвективної дифузії в періодичних структурах // Моделювання та інформаційні технології. – 2010. – Вип. 58. – С. 242-253.
 4. Чапля Є.Я., Чернуха О.Ю., Васьо Н.О. Математичне моделювання дифузійних потоків в шарі // Вісник Львівського університету. Сер. прикл. математика та інформатика. – 2011. Вип. 17. С. 103-115.
 5. Чапля Є.Я., Чернуха О.Ю., Гончарук В.Є, Білущак Ю.І. Комп’ютерне моделювання дифузії домішок у випадково неоднорідній шаруватій структурі // Системи управління навігації та зв’язку. – Київ: ДП “Центральний науково-дослідний інститут навігації та управління”. – 2011. – Вип. 2 (18). – С. 74-78.
 6. Чапля Є.Я., Чернуха О.Ю., В.Є. Гончарук, Білущак Ю.І. Моделювання процесів дифузії домішкових частинок у півпросторі з експоненціальним розподілом включень // Моделювання та інформаційні технології. – Київ: Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухо¬ва НАН України. – 2011. – Вип. 59. – С. 140-152.
 7. Чернуха О.Ю., Білущак Ю.І. Випадкове поле концентрації у стохастично шаруватому півпросторі з ерлангівським розподілом включень // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. – Кременчук: КрНУ, 2011. – Вип. 5 (70), частина 1. –5с. (повинна вийти у вересні 2011)
 8. Дмитрук В.А. Моделювання стаціонарних процесів конвективної дифузії у двофазних тілах періодичної структури за змішаних граничних умов // Моделювання та інформаційні технології. – 2011. – Вип. 59. – С. 161-170.
 9. Дмитрук В.А. Стаціонарні потоки маси та розподіли усереднених концентрацій домішки в періодичних структурах за мішаних граничних умов // Фізико-математичне моделювання та інфор¬маційні технології. – 2011. – Вип. 14.
 10. Гончарук В.Є., Дмитрук В.А. Моделювання стаціонарних дифузійних процесів у регулярних структурах за періодичного характеру конвективних явищ // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. – 2011. – Вип. 5.
 11. Бурак Я. Й., Нагірний Т. С., Бойко З. В. Вплив дисипативних процесів на приповерхневу неоднорідність порожнистого циліндра // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2011. – Т. 54, № 2. – С. 79-88.
 12. Nahirnyj T., Tchervinka K. To description of size effect of elastic moduli in electroconductive nonferromagnetic thin films // Фіз.-мат. моделювання та інформаційні технології. – 2011. – Вип. 13. – С. 112-120.
 13. Кондрат В. Ф., Грицина О. Р. Співвідношення градієнтної термомеханіки за врахування необоротності та інерційності локального зміщення маси // Мат. методи та фіз.-мех. поля. — 2011. — Т. 54, № 1. — С. 91-100.
 14. Kondrat V., Hrytsyna O. Electromagnetic solids with irreversible process of local mass displacement // Archives of Mechanics. — 2011. — Vol. 63, Issue 3. — P. 255–266
 15. Кондрат В., Грицина О. Рівняння локально градієнтної електромагнетотермомеханіки діелектриків за врахування інерції поляризації // Фізико-хімічна механіка матеріалів. — 2011. — № 4. — C. 99-107.
 16. Бурак Я. Й., Грицина О. Р. До постановки стаціонарних задач локально градієнтної теорії діелектриків у напруженнях // Вісник Дніпропетр. ун-ту, 2011.
 17. Yaroslav Burak, Olha Hrytsyna The constitutive equations of local gradient theory of anisotropic dielectrics // ROCZNIKI INŻYNIERII BUDOWLANEJ – ZESZYT 11. 2011.
 18. Грицина О. Динамічні співвідношення локально градієнтної електромагнітотермомеханіки діелектриків // Фіз.-мат. моделювання та інформаційні технології. – 2011. – Вип. 13. C. 44-59.
 19. Грицина О. Вплив температури на поверхневі напруження та поляризацію діелектричного шар // Фіз.-мат. моделювання та інформаційні технології. – 2011. – Вип. 14.
 20. Малачивский П. С. Алгоритмы и программное обеспечение для равномерной аппроксимации экспериментальных данных / П. С. Малачивский, Б. Р. Монцибович // Электронное моделирование. – 2011. – T. 33. – № 5 – С. 97-106.
 21. Скопецький В. В. Ермітова інтерполяція сумою полінома й нелінійного виразу / В. В. Скопецький, П. С. Малачівський // Доповіді НАН України. – 2010. – № 9. – С. 34-39.
 22. Андруник В. Неперервна апроксимація характеристики термодіодного сенсора та його чутливості сумою полінома й степеневого виразу / Василь Андруник, Петро Малачівський // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. – 2010. – Вип. 12. – C. 38-47.
 23. Андруник В. Чебишовське наближення функцій сумою поліному й степеня з ермітовим інтерполюванням у крайніх точках відрізка / В. Андруник, П. Малачівський // Комп’ютерні технології друкарства. – 2010. – № 24. – С. 95-104.
 24. Малачівський П. Інтерполяція сумою поліному й степеневого виразу з відтворенням значення похідної в крайніх точках / Петро Малачівський // Комп’ютерні технології друкарства. – 2011. – № 25. – С. 50-57.
 25. Андруник В. Ермітова інтерполяція сумою поліному й степеневої функції / Василь Андруник, Петро Малачівський // Відбір і обробка інформації. – 2010. – Вип. 33 (109). – C. 94-99.
 26. Skopetskyy V. V. Approximation by a smooth interpolation spline / V. V. Skopetskyy, P. S. Malachivskyy and Ya. V. Pizyur // Cybernetics and Systems Analysis, – 2011, – Vol. 47, N. 5, – P. – 724-730.
 27. Скопецкий В. В. Приближение гладким интерполяционным сплайном / В. В. Скопецкий, П. С. Малачивский, Я. В. Пизюр // Кибернетика и системный анализ. – 2011. – T. 47. – № 5 – С. 65-71.
 28. Гайвась Б. Розв’язування задачі стійкості форми ортотропних пластин в процесі осушення // Комп’ютерні технології друкарства. – 2011. – № 25. – С. 227-236.
 29. Гайвась Б.І., Борецька І.Б. Осушення пористих тіл в сушильних камерах при м’яких режимах //Науковий вісник НЛТУ України. –Львів: НЛТУ України. 2011. – Вип.21.4. – С.111-117.
 30. М. Притула, Н. Притула, А. Дацюк, С. Гладун, О. Химко Оптимальність роботи газотранспортної системи // Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – Львів, – 2011. – № 694. – с.279-276.
 31. М.Притула, Н.Притула, І.Боярин, В.Ямнич, О.Гринів, О.Химко Ідентифікація параметрів моделі газотранспортної системи // Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – Львів, – 2011. – № 694. – с.395-401.
 32. Слупко О.,М., Савула Я.Г., Дяконюк Л.М. Чисельне дослідження напірної фільтрації в середовищах з тонкими каналами // Математичні машини і системи, 2011, №2. С. 137-142.
 33. Дияк І., Савула Я., Ящук Ю. Побудова h-адаптивних схем МСЕ для задач теорії пружності // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології, 2011, Вип.13, с. 60- 66.
 34. Kossak O., Savula Ya. The investigation of the deformations of the elastic bodies with thin coating using Dadaptive finite element metod // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології, 2010, Вип.12, с. 102- 111.
 35. Бурак Я.Й., Войтович М.М., Савула Я.Г. Математичне моделювання та прикладна математика. В книзі Наука західного регіону України. До 40 річчя ЗНЦ. Львів ПАІС, 2011.- 672с. (С. 50-53)
 36. Васійчук В.О., Гончарук В.Є., Качан С.І., Мохняк С.М. Послідовність вивчення та контроль знань з предмета «Цивільний захист»: Методичні вказівки до самопідготовки та оцінки якості знань студентів. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 20 с.
 37. Chaplya Y., Chernukha O. Dmytruk V. Convective-diffusive mass transfer in binary regular structures in the steady-state regime // Applied Mathema¬tical Modelling.
 38. Чапля Є.Я., Чернуха О.Ю., Білущак Ю.І. Математичне моделювання процесів дифузії домішкової речовини у двофазному півпросторі з ерлангівським розподілом включень // Системні дослідження та інформаційні технології. 15с.
 39. Чернуха О.Ю., Дмитрук В.А. Математичне моделювання стаціонарних процесів конвективної дифузії в регулярних структурах за мішаних граничних умов // Математичні методи і фізико-механічні поля.
 40. Нагірний Т., Бойко З. Про один підхід до формулювання крайових задач нелокальної теорії пружності // Фіз.-мат. моделювання та інформаційні технології. – 2011. – Вип. 14.
 41. KONDRAT V., HRYTSYNA O. Local gradient theory of dielectrics with polarization Inertia and irreversibility of local mass displacement // Journal of Mechanics of Materials and Structures.
 42. Гайвась Б.І., Борецька І.Б. Вплив режиму сушильного агрегату на осушення пористих тіл // Комп’ютерні технології друкарства. – 2011. – № 26.
 43. Гайвась Б.І., Чапля Є.Я. Описання процесів переносу в шаруватих тілах з використанням теорії узагальнених функцій // Фіз.-мат. моделювання та інформаційні технології. – 2011. – Вип. 14.
 44. Бурак Я., Гайвась Б. Математична модель розрахунку напружено-деформованого стану в процесі осушення пористого шару // Машинознавство. – 2011.
 45. М. Притула, Н.Притула, В.Ямнич, А. Дацюк, С.Гладун, О.Химко Паливо-енергетичні затрати на транспортування газу // Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – Львів, – 2011.
 46. М. Притула, Н.Притула, В.Ямнич, А. Дацюк, С.Гладун, О.Химко Тепловий режим транспортування газу // Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – Львів, – 2011.
 47. М. Притула, Н.Притула, В.Ямнич, А. Дацюк, С.Гладун, О.Химко Про оптимальні режими роботи багато ниткових магістральних газопроводів // Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – Львів, – 2011.
 48. Притула Н. Математичні моделі заміщення буферного газу азотом в пластах газосховища // Фіз.-мат. моделювання та інформаційні технології. – 2011. – Вип. 14.
 49. Притула Н. Математичне моделювання процесу заміщення буферного газу азотом в пластах газосховища // Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – Львів, – 2011.